Page 7 - Bet Gabriel

This is a SEO version of Bet Gabriel. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
12 |
| 13
לוחו ןבא
ץיפש הרינ תינמאה לש םירויצ תכורעת
התוא ההזמ אוהש דע – םוקמב יחה םדאה תעדותב תעבטנה ,תישוח היווח איה תוימוקמ“
– ויתוישופיחו וירופיצ ,ויתוחיר ,ורוקו ומוח ,ויתורוא – ומצע םוקמה .שממ ותוימצע םע
”רתויב תינושארה התינבתב ,העדותב םותח אוהו העבטה רבוע
דלפשריה לאירא
תורכיה הריכמ איה ,תויווח תרבוצו תרצוע איה ,םילשוריב תלייטמ ץיפש הרינ
םיצעה תאו םיבוהזה םיליבשה תא ,ןבאה יתב תא ,תואטמסה תא תימיטניא
היווח םש הווח איה ,םילשורי לש איה הרינו הרינ לש איה םילשורי .םיקירומה
.םוקמל תעדומ הקיז הל שי ,תיתימא תימויק
ןהלש תוימוקמה לע ,רחא רבד לכמ רתוי ,דיעמ םירויצה לש ףירחה םזילאירה
ורוקמ הזה םזילאירה .הלש טקייבואה םע תינמאה לש הבוטה תורכיהה לעו
אוצמל אל םגו איהש יפכ הפקשל ,תואיצמה תא ןקתל אל תינמאה לש הנוצרב
.חרכהב יפוי הב
ריכמש ימ לש יתימא ינויצ םולחב ,תלכתב ,רואב הנומתה תא הפיצמ הרינ
אלפנה ילארשיה רואה לא .ןמזה לכ הילא המכו הירגרג ,הינבא ,ץראה יפי תא
םינעוטה שי .ריקב ןבא לכ .המדאב רגרג לכ ריאמה םגו רוועמה ,אמסמה ,הזה
םימשה הרינ לצא ,תוקוחר םיתיעל קר תמאב םילוכת םילארשיה םימשהש
,לוחכו קורי הברה הירויצב שי .תואיצממ רתוי למס םיווהמ םהו ,לוכתמ םילוכת
,סנאסנרהו הקיטנמורהו קוראבה ירייצל ךכ לכ םיינייפואה הטלפה יעבצ הלא
.הזב הז םיכורכ -ילארשיו ימלשורי ,ידוהי למסב םג םיאב םה ןאכו
לש םיללצ ,םיקירומ םיצע לש לצ ,החונמ לש חור ךלה םיפקשמ םירויצב םיללצ
.תישחומ ךכ לכ איהו רואו לצ ימתכמ תבכרומ םילשורי .ריעה יבחרב םיענ ברע
,ץראה יפוחל םה םימוד הכ -תואתשהב םיפוצה תא םיכמ ליזרב לש םיפונה
העיקש שי םירעוימה םירהב ,וטורוקו›גב הרכמה רויצב .םיו לוח דועו לוחו ןבא
ץוענ אוהו ןוימדל עקר שיש עומשל המהדנ ץיפש הרינ .הבוהזו המיהדמ
.ץראב תובשייתהה ימי תישארב
ןמ רגהל תפצ ידוהי ולחה 1920 תנשמ לחה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
,תפצ לש היפוי תא קוידב ומאת הטנוזירוה ולב ריעה לש היפונ ,ליזרבל ץראה
.ועטו...תובוחרב בהז שיש ובשח םה םשו
תעכ םיאצמנ המשנו ףונ לש וז תודימצ ךא ,ץראל ורזח םקלחו םש וראשנ םיבר
.ליזרבמ הרינ לש םיאלפנה הירויצב רוד תונש ירחא תינשב
,רייוצמה לש יפואה ללגב םידחוימ ץיפש הרינ לש הירויצב תואנקוידה תויומד
ןמ וספש עוצקמ ילעב םקלח .טקייבואה לש ותוידוחיי ללגב ועוצקמ ללגב
אלמ רדח שי דימת עקרב יכ ןוכנה המוקמ לע דיעמ תומדה לש היפוי ,םלועה
תרשרש ,טייחה תפילח ,תוצונ ,רוניכ שי רדחב .תועמשמ לעב בוחר וא ,םיצפח
.רויצה אושנלו םוקמל ,תומדל תומלש םירצוי דחיב םלוכ ,ףרוצ לש
ףוקל ןווכמה טייחה ,הבר תובישחו קמוע תומדל הפיסומ םיטרפה לע הדפקהה
קיזחמ ףרוצה ,המלשו האלמ בל תמושתב ,הפיה ורוניכ לע גנעתמ רנכה ,טחמה
.םלשומו הפהפי טישכת
.הלא םיימעפ דח םישנאמ הארשהה תא בואשלו םירויצב ןנובתהל גונעת
ןצינ לעי
”לוחו ןבא“ תכורעת
לאירבג תיב
2011 טסוגוא