Page 4 - Bet Gabriel

This is a SEO version of Bet Gabriel. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
6 |
| 7
ץיפש הרינ
םא ןיב ,התארשה יאשונ תא הנטק הדלי התויה זאמ תרייצמ ,ץראה תדילי
תיתונמאה התלכשה תא השכר איה .םישנא וא ,םיפונ ,םייח לש תונומתב רבודמ
םינמא לש םתנווכהב ,קרוי וינב
Art Students League
-בו Queens
College
ב
לשרמ ,ירייטלפ לקיימ ,יול ןיוודא ןאילו’ג , ןוסיימ קנארפ ןוגכ םידבוכמ םיכירדמו
סנרטו וניטנאסאפ ’גרו’ג ,רש ןור ,יטרגופ סאמות ,תימס יל ,לפל .א דיוד ,ריזלג
.ליוק
,סקאראקב Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas-ב הדמל םג איה
Hong Kong ב םג ומכ ,ורינ’ז הד וירב Escola de Artes Visuais do Parque Lage-בו
םורדב רופסמ תובר תוכורעתב היתוריצי תא הגיצה הרינ .גנוק גנוהב Arts Centre
.הקירמא
,דרופורק סנראלק לש וידימ הכרדה הלביק הרינ ןודנולב התיח הב הפוקתב
לודגה יטירבה ןמאה“ תונמאה םוחתב םיליבומה תעה יבתכמ דחא הניכ ותוא
הרישעה הרינ ןמזב וב .”ןמא-יבר םירייצ לש תדבוכמה הירוגטקב וננמזב רתויב
לש םירועישב ,םייח םילדומ לש תואנקוידה םוחתב הירושיכ תא הקימעהו
.London’s Institute at Hampstead Garden Suburb
םיעבצו תויוברת םע תימיטניא תורכיהל העיגה הרינ ,תועיסנב התברהש ימכ
הרינ הבש הנורחאל .התונמא תא הרישעהו העיפשהש תורכיה ,םינוש
ירויצו םילשורי לש תוידוחייה ,ץראה לש םידחוימה היפונ רואיתב ,הישרושל
הגיצה ,םילשורי ןורטאיתב ”ןבאב תובקע“ ,תמדוקה התכורעת .םיידוהי ןקויד
.תיחצנה לארשי תריבב םיינרדומ םוי-םוי ייח תופקשמה ,תודובע 24
םירדהנה םינווגל תמלשומ המאתהב ,רוא תדיכלל ןפוד אצוי ןורשכב הנחינ הרינ
ךרוצה תדימבו ,םיגזמתמ רשא םיעבצ תשק היתוריציל רידחמה ,םילשורי לש
.רויצה דבל עבטה יפי תא םותרל ידכב ,עבצאב םירוזש
דיל ,חמצ תמוצב לאירבג תיבב ”ילארשי ץיק“ תכורעתב הפתתשה הנורחאל
.ילוי שדוח ךלהמב ,תרנכה
,לאירבג תיבב ,”לוחו ןבא“ המישרמו הלודג הכורעת הגיצה איה ,2011 ץיקב
,לארשיב םישנאו םיפונ -רקיעב םינוש םיאשונב תוריצי 40-מ הלעמל תללוכה
.תואנקוידו ליזרבב םיפונ
גנוק גנוה ,ןודנול ,ורנ’ז הד ויר ,סקאראק ,קרוי וינב תוכורעתב וגצוה הירויצ
.םלועה יבחר לכב םייטרפ םיפסואב תולולכ היתוריצי .םילשוריבו
2011 טסוגוא